WÓJT GMINY LUBASZ

ogłasza nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2017/2018

Druki wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 dostępne są na stronie internetowej www.gzosiplubasz.pl jak również w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37, pokój 203.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:
1.    zamieszkują na terenie Gminy Lubasz,
2.    rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach publicznych i niepublicznych,
3.    miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: 514,00 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
•    zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach – dochód z zakładu pracy, bądź z właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, odcinek renty, emerytury lub decyzja,
•    zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych z prawem do zasiłku lub oświadczenie,
•    zaświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub oświadczenie,
•    zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z pomocy społecznej,
•    postanowienie sądu o przyznanych alimentach,
•    zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyłączeniem stypendium szkolnego.

Wnioski dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych składa się do 15 września 2017 r., a dla słuchaczy Kolegiów do 15 października 2017 r. Udzielanie informacji dotyczących stypendiów szkolnych jak i przyjmowanie wniosków z załącznikami odbywać się będzie w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu ul. Bolesława Chrobrego 37, pokój 203 tel. (067) 255-60-39.

stypendia_ogloszenie_2017-2018

wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego_2017-2018

stypendia_podstawa_prawna_2017_2018

stypendia_oswiad_o_wys_uzysk_dochodu_niepodl_opodatk_pod_doch_2017-2018