WÓJT GMINY LUBASZ

 

ogłasza nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2018/2019

 

Druki wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 dostępne są na stronie internetowej www.gzosiplubasz.pl jak również w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37, pokój 203.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

 1. zamieszkują na terenie Gminy Lubasz,
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach publicznych i niepublicznych,
 3. miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: 514,00 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach – dochód z zakładu pracy, bądź
  z właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, odcinek renty, emerytury lub decyzja,
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych
  z prawem do zasiłku lub oświadczenie,
 • zaświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego wyrażonej
  w hektarach przeliczeniowych lub oświadczenie,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z pomocy społecznej,
 • postanowienie sądu o przyznanych alimentach,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyłączeniem stypendium szkolnego.

Wnioski dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych składa się
do 15 września 2018 r., a dla słuchaczy Kolegiów do 15 października 2018 r. Udzielanie informacji dotyczących stypendiów szkolnych jak i przyjmowanie wniosków z załącznikami odbywać się będzie w Gminnym Zespole Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Lubaszu
ul. Bolesława Chrobrego 37, pokój 203
tel. (067) 255-60-39.

stypendia_ogloszenie_2018-2019

wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego_2018-2019

stypendia_oswiad_o_wys_uzysk_dochodu_niepodl_opodatk_pod_doch_2017-2018