Wójt Gminy Lubasz ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych uczniów objętych Rządowym programem
„WYPRAWKA SZKOLNA” 2018/2019

Zgodnie z programem w 2018 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2018/2019, obejmie się uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203).

 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomocą zostaną objęci uczniowie:

 

• klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

• klasy I lub II branżowej szkoły I stopnia,

• szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum,

• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

• klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

• klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której nie opracowuje się odrębnych podręczników, ze względu na specyficzny charakter ich edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy. Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych, dostępnych na rynku.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:
•klasy III szkoły podstawowej[1],
•klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,
•klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
•liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy,
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych[2], o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy
o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019
w ustalonym terminie do 15.09.2018 r.

 

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania pomocy finansowej dostępne są
w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37, pokój 203 oraz na stronie internetowej www.gzosiplubasz.pl.

 

[1] w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – „Nasz szkoła”, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203)
[2] Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

wyprawka_2018_ogloszenie

wyprawka_wniosek_2018